Παρουσίαση Εταιρείας

N. ABSOLUTE CONSULTING

Ίδρυση της N. ABSOLUTE CONSULTING τον Νοέμβριο του 1993.

Είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει την ιδιοκτησία ή / και τη διεύθυνση ώστε να βελτιστοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την απόδοση της Μαρίνας. Μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες ως πιθανού νέου ιδιοκτήτη ή διευθυντή μιας Μαρίνας. Η Μεθοδολογία που ακολουθεί, τα πρότυπά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και η πρόσβαση που έχει στα οικονομικά στοιχεία, κάνουν τις προβλέψεις τις ικανές στο να  προσδιορίσει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και το κέρδος.

 

Η παρουσία των στελεχών της σε :

 • Διαχείριση και Management Μαρινών
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις για Μαρίνες
 • Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Λύσεις Λιμανιών, Μαρίνων πάνω από 25 χρόνια
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
  • Ιδιωτικοποίηση Μαρινών
  • Επανασχεδιασμό Μαρινών
  • Διαδικασίες Δημιουργίας νέων Μαρινών
  • Σχεδιασμού και Υλοποίησης Συστημάτων Διοίκησης
  • Δημιουργίας Master Plan
  • Δημιουργίας Business Plan
  • Δημιουργίας Marketing Plan
  • Δημιουργίας Feasibilities Study
  • Οικονομικής Ανάλυσης και Υποστήριξης
  • Φοροτεχνικής Ανάλυση και Υποστήριξης
  • Στην Διοίκηση – Εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής, με την δημιουργία συστημάτων Διοίκησης πάνω από 30 χρόνια.

 

Έργο της N. ABSOLUTE CONSULTING είναι :

 • Δημιουργία, Διαχείριση, Αναδιοργάνωση Μαρινών
 • Η Μελέτη, Δημιουργία, Υλοποίηση Συστημάτων Διοίκησης.
 • Project Management έργων Διοίκησης – Πληροφορικής
 • Διοίκηση – Εκμετάλλευση Μαρίνων

 

Για την N. ABSOLUTE CONSULTING, ένα σύστημα διοίκησης είναι ένα εργαλείο, μέσω του οποίου η διοίκηση του οργανισμού, έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για  την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αποφάσεις κρίσιμες για την εξέλιξη του.

Σημαντική δραστηριότητα του συστήματος, αποτελεί η παρακολούθηση των τεθέντων στόχων και κινήσεων όπως έχουν καθορισθεί ανά τμήμα και αντικείμενο.

Μέσα για την επιτυχία ενός επιτυχημένου συστήματος Διοίκησης είναι :

 • Το είδος και η μορφή των πληροφοριών τις οποίες χρειάζεται η Διοίκηση για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού.
 • Τον σχεδιασμό των λειτουργικών τμημάτων ενός οργανισμού
 • Τις δραστηριότητες των τμημάτων
 • Τις επικοινωνιακές σχέσεις των τμημάτων
 • Τις απαραίτητες ανταλλαγές πληροφοριών και διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων
 • Το σύστημα ελέγχου διαδικασιών το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
 • Τα πληροφορικά συστήματα συλλογής πρωτογενών στοιχείων
 • Τα πληροφοριακά συστήματα ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης των διακινούμενων εγγράφων
 • Τα συστήματα ασφάλειας των δεδομένων και λειτουργιών.
 • Τα συστήματα Απομακρυσμένου Ελέγχου
 • Τα συστήματα επικοινωνίας μέσω Internet, e-Business και δημιουργίας  Δυναμικών Site του Οργανισμού.
 • Συστήματα Knowledge Management.
 • Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Εργατικά, Νομικά Δεδομένα.

 

Για την δημιουργία του Συστήματος Διοίκησης απαιτούνται συνεργασίες με διαφορετικούς συνεργάτες και διαφορετικές συνεργαζόμενες εταιρείες, έτσι η N. ABSOLUTE CONSULTING για να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα έχει και την συνολική ευθύνη της λύσης η οποία έχει προταθεί, σχεδιασθεί και υλοποιηθεί.

senseone

Στη SenseOne, το όραμά μας είναι να παρέχουμε λύσεις IoT οι οποίες υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.

Ασχολούμαστε με το Internet of Things για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη σύνδεση περιουσιακών στοιχείων και συστημάτων στο εσωτερικό εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων.

Από επιχειρηματική άποψη, έχουμε δημιουργήσει την IoT πλατφόρμα μεσολογισμικού που έχει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους κύκλου ζωής αλλά και των προσπαθειών για πολλαπλές ενοποιήσεις που έχουν κρίσιμη σημασία για οποιαδήποτε υλοποίηση ΙοΤ λύσεων.

Από τεχνική άποψη, έχουμε εστιάσει στις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και έχουμε αναπτύξει ένα κλιμακούμενο επίπεδο IoT μεσολογισμικού για την ενοποίηση ετερογενών συστημάτων και τη δυνατότητα σύνδεσης περιβαλλόντων.

Σήμερα, η SenseOne έχει επεκταθεί κατέχοντας ηγετική θέση ως πάροχος περιφερειακών λύσεων IoT με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων IoT με διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας: από λύσεις για έξυπνες μετρήσεις (ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, νερό) έως λύσεις για απομακρυσμένη διαχείριση θέρμανσης/ψύξης και φωτισμού, για συστήματα BMS, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κτίρια, εξοπλισμό ΙΤ/ μη εξοπλισμό ΙΤ και περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό κτιρίων και διαχείριση υποδομής νερού και αποβλήτων, αλλά και σύνθετες λύσεις για Έξυπνες πόλεις και λύσεις ΙοΤ για τη βιομηχανία.

.

hexasystems

Hexasystems Α.Ε. με ίδρυση το 1994.

Η εταιρεία είναι επίσημος αντιπρόσωπος:

 • Του Ιταλικού οίκου OLIVETTI s.p.a. Η προσέγγιση της εταιρείας και της Olivetti για την χρήση των προϊόντων PR2 και POS είναι προσανατολισμένη στη λύση που χρειάζεται ο πελάτης για να δουλεύει ικανοποιητικά και όχι στην απλή διακίνηση εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει συνεχή υποστήριξη και τεχνογνωσία προς τους τελικούς πελάτες είτε στους ενδιάμεσους συνεργάτες που επιθυμούν λύση των προβλημάτων τους (οδηγίες σε προγραμματιστές , ανάπτυξη είτε διόρθωση ειδικού μικρολογισμικού, Drivers).
 • Του Λιμανιού της Μασσαλίας. Μετά την εκπαίδευση και πιστοποίηση της τεχνογνωσίας, υπήρξε αποκλειστικός συνεργάτης για την Ελλάδα. Το σχήμα Hexasystems – Λιμάνι Μασσαλίας, κατόπιν αυστηρής επιλογής από αντίστοιχες λύσεις από την IBM, υπέβαλαν κοινή προσφορά για τον Διαγωνισμό υποστήριξης του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Η Εταιρεία Hexasystems Α.Ε. αναλαμβάνει το Integration, καθώς και την διαμόρφωση της τελικής λύσης για τους πελάτες των οικογενειών προϊόντων Absolute Metering Management Systems και της IoT πλατφόρμας της SenseOne.